Have a question? Give us a call: +86 31185028822

Habarlar

 • Üns beriň

  Üns beriň

  Hormatly müşderiler we hyzmatdaşlar, Hytaýyň hökümetiniň soňky döwürde “energiýa sarp edilişine goşa gözegçilik” syýasaty sebäpli elektrik energiýasyny paýlamak we mejbury kesmek 10-dan gowrak welaýata ýaýrady.Chemicalokarky himiýa zawodlarynyň önümçilik kuwwatyna düýpli täsir edýär, sebäbi himiýa önümçiligi ...
  Koprak oka
 • Hytaý, energiýa sarp edilmegini çäklendirip bilmeýän sebitlere has güýçli zarba urar

  Hytaý, energiýa sarp edilmegini çäklendirip bilmeýän sebitlere has güýçli zarba urar

  17-nji awgustda Milli Ösüş we Özgertme Geňeşi “2021-nji ýylyň birinji ýarymynda dürli sebitlerde energiýa sarp etmek üçin goşa gözegçilik maksatlarynyň tamamlanmagynyň barometri ing Çinghai, Ningxia, Guan ýaly 9 welaýatda (sebitde) energiýa sarp edilişiniň intensiwligi ...
  Koprak oka
 • Çagalar güni gutly bolsun - Çagalar üçin oýun otagynyň dizaýny

  Çagalar güni gutly bolsun - Çagalar üçin oýun otagynyň dizaýny

  "Çagalary gowulaşdyrmagyň iň gowy usuly, olary bagtly etmekdir." - Oskar Waýld Şu gün Halkara çagalar güni.“Prime Sign” siziň bilen bilelikde çagalaryňyz üçin reňkli, gyzykly, döredijilik meýdançasyny döreder.1. Magnit hek gara / ýaşyl Bu ýokary hilli ýelmeýän fi ...
  Koprak oka
 • Sosial aralyk alamatlary

  Sosial aralyk alamatlary

  2020-nji ýyl çylşyrymly ýagdaý bilen ösüşi yzarlamagyň ilkinji ýyly bolar.Köp ýyllaryň dowamynda seýrek duş gelýän içerki we halkara çylşyrymly gurşaw bilen ýüzbe-ýüz bolýarys.Ykdysadyýeti täze peseldi.Birinji ýarymda sergileriň köpüsini ýatyrdyk ...
  Koprak oka
 • Drupanyň yza süýşürilmegi

  COVID-19-yň täsiri sebäpli Messe Düsseldorf GmbH drupany 2021-nji ýylyň 20-30-njy apreline çenli yza süýşürmek kararyna geldi. Ine, www.drupa.com sahypasyndan maglumat.Messe Düsseldorf GmbH drupany 2021-nji ýylyň 20-30-njy apreline çenli yza süýşürdi. Şeýle etmek bilen Messe Düsseldorf krizisiň maslahatyny ýerine ýetirýär ...
  Koprak oka
 • APPPO 2020-iň yza süýşürilmegi

  COVID-19-yň täsiri sebäpli, APPPEXPO-nyň guramaçylyk komiteti APPPO 2020 Şanhaýy yza süýşürmek kararyna geldi.Ine, www.apppexpo.com sahypasyndaky maglumatlar.Hormatly sergä gatnaşyjylaryň we myhmanlaryň hemmesi, Şu gün, biz, APPPEXPO-nyň guramaçylyk komiteti, Şanhaý APPPEXPO wi ...
  Koprak oka
 • Epidemiýanyň öňüni alyş önümleri üpjünçiligi

  Hytaýda sanly çap metbugatynyň iň uly öndürijilerinden biri hökmünde iň bäsdeş önümlerimiz dürli flex banner we premium öz-özüne ýelmeýän winil. Biz hemişe üýtgeýän bazara görä täze önümleri ösdürmäge üns berýäris.Recentlyöne ýaňy-ýakynda koronawirusyň ýaýramagy sebäpli epide ...
  Koprak oka
 • Täze gat grafiki materiallar

  2020-nji ýyl çylşyrymly ýagdaý bilen ösüşi yzarlamagyň ilkinji ýyly bolar.Köp ýyllaryň dowamynda seýrek duş gelýän içerki we halkara çylşyrymly gurşaw bilen ýüzbe-ýüz bolýarys.Ykdysadyýeti täze peseldi.Birinji ýarymda sergileriň köpüsini ýatyrdyk ...
  Koprak oka
 • Geleniňiz üçin sag boluň!

  SGI DUBAI 2020 döwründe stendimize baran müşderilerimiziň hemmesine tüýs ýürekden sag bolsun aýdýarys. Sergi hökman üstünlikli geçdi.Şol ýerde diwar grafikasy, penjire grafikasy, pol grafikasy, ýat tagtasynyň çözgüdi, çap edilip bilinýän magnit we gara materiallar, digita ... ýaly köp sanly täze materiallarymyzy görkezdik.
  Koprak oka