Have a question? Give us a call: +86 31185028822

Üns beriň

sr

Hormatly müşderiler we hyzmatdaşlar,

Chinaakynda Hytaýyň hökümetiniň “energiýa sarp edilişine goşa gözegçilik” syýasaty sebäpli elektrik energiýasyny paýlamak we mejbury kesmek 10-dan gowrak welaýata ýaýrady.

Chemicalokarky himiýa zawodlarynyň önümçilik kuwwatyna düýpli täsir edilýär, sebäbi himiki önümçilik gaty çäklendirilmeli energiýa talap edýän pudaga degişlidir.

Häzirki ýagdaý çig malyň köp görnüşiniň berk üpjün edilmegine we bahalaryň yzygiderli ýokarlanmagyna getirer.Bu aralykda, gowşuryş senesi adatdakysyndan has uzyn bolar.

Bu çäklendirmeleriň täsirini azaltmak üçin size maslahat berýäris

1. Bir stocka we bazar ýagdaýyna görä sargyt meýilnamalaryny öňünden düzüň.

2. Sargyt meýilnamasy bar bolsa bahalary barlaň.

Himiki çykdajylar Hytaýda her 1-2 sagatda täzelenýär, şonuň üçin müşderileriň sargyt bahalarynyň hersi boýunça ylalaşylýar we diňe “Şu gün” üçin ulanylýar.

Soraglaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutuň we mümkin boldugyça gysga wagtda jogap bereris.

Yzygiderli goldawyňyza we düşünýändigiňize minnetdar!

 


Iş wagty: 27-2021-nji sentýabr