Have a question? Give us a call: +86 31185028822

Hytaý, energiýa sarp edilmegini çäklendirip bilmeýän sebitlere has güýçli zarba urar

iş taşlaýyş

Milli ösüş we özgertmeler boýunça komissiýa 17-nji awgustda “2021-nji ýylyň birinji ýarymynda dürli sebitlerde energiýa sarp etmek üçin goşa gözegçilik maksatlarynyň tamamlanmagynyň barometri ing Çinghai, Ningxia, Guangxi ýaly 9 welaýatda (sebitde) energiýa sarp edilişiniň intensiwligi , Guangdong, Fujian, Sinszýan, nanunnan, Şanxi we Jiangsu.peselmedi, ýöne köpeldi!Milli Ösüş we Özgertme Geňeşi, energiýa sarp edilişiniň “goşa gözegçilik” ulgamyny mundan beýläk-de kämilleşdirjekdigini we güýçlendirjekdigini, sebitlere öz işlerini berk, güýçli we tertipli ýerine ýetirmegine ýol açmak we üç ýyllyk iş meýilnamasyny düzjekdigini aýtdy. “Iki belentlik” taslamasy Ykdysady we jemgyýetçilik ösüşiň umumy ýaşyl öwrülişigini kör edip ösdürýär we çaltlaşdyrýar.

16-njy sentýabrda Milli Ösüş we Özgertme Geňeşi, energiýa sarp edilişi üçin goşa gözegçilik ulgamynyň çeýeligini we rasionallygyny ýokarlandyrmak üçin “Energiýa sarp ediş intensiwligi we jemi göwrüm üçin goşa dolandyryş ulgamyny gowulandyrmak meýilnamasy” çykardy.

Häzirki içerki içerki energiýa goşa gözegçilik ýagdaýyna duçar bolmak bilen, Jiangsu, Guangdong, Zhejiang we beýleki ýerler ýaly Milli Ösüş we Özgertmeler Geňeşi tarapyndan atlandyrylan ähli welaýatlar, köp energiýa sarp edýän kärhanalaryň energiýa sarp edilişine berk gözegçilik etmek üçin elektrik toguny azaltmak çärelerini girizdiler. , energiýa sarp edilişine goşa gözegçiligiň wagtynda tamamlanmagyny üpjün etmek üçin.


Iş wagty: 26-2021-nji sentýabr