Have a question? Give us a call: +86 31185028822

Diwar filmi

Gysga düşündiriş:

Dürli nagyşlar bar
Öz-özüne ýelmeýän film
Çalt, döredijilikli we özleşdirilen

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Premýer-ministrDiwar filmidiwary, PVX tagtany, stendiň bezegini we ş.m. ýapmak üçin ulanyp boljak özüne çekiji nagyşly täze bezeg filmidir, diwara kaşaň bezegi güýçlendirýän ýörite tehnologiýa bilen öndürilýär, şol bir wagtyň özünde suw bazasy bilen ulanmak hem aňsat. ýelim.

Bu elementi mahabatlandyranymyzda, adatça ony adaty diwar kagyzy bilen deňeşdirýäris we suw geçirmeýän PVX üstü diwary gorap bilýär, şeýle hem öz-özüne ýelmeýän önümçilik wagtynda kagyz üçin adaty ýelimden has aňsat.Alty sany özüne çekiji nagşymyz bar we sanly çap suratlary bu belgini adaty winilden has köp özüne çekiji edip biler.Şonuň üçin bu elementi diwarda kaşaň bezeg we aňsat tehniki hyzmat aýratynlygy hökmünde mahabatlandyrýarys.

Ony sergi, howa porty, metro, söwda merkeziniň diwarlary üçin ulanyp bilersiňiz, diwar, koridor we ofis diwarda ýa-da plastmassa we metal tagtalar ýaly beýleki ýüzlerde bezelip biler.

Her dürli sanly çap etmek usullary bilen çap edip bilersiňiz we film bir ýyldan gowrak ulanyş möhletini berer.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary