Have a question? Give us a call: +86 31185028822

PVX däl öz-özüne ýelmeýän stiker

Gysga düşündiriş:

Daşky gurşaw üçin arassa
PVX bolmasa
Içerde we daşarda ulanmak üçin niýetlenendir

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

“Prime Non pvc” stikeri, senagat geçişinden soň gidýän täze ösen metbugatdyr, stikerdäki PVC-ni has ygtybarly materiallar bilen çalyşýar.PVC mugt önümlere barha artýan islegiň tendensiýasyna eýeriň,PVX däl stikerdaşky gurşawy goramak we saglyk çykdajylaryny tygşytlamak aýratynlygy bilen uly peýdalary görkeziň.Ekologiýa taýdan arassa ýeriň bolmagy üçin alamat döredip biler, sebäbi bezeg we alamatlar üçin ekologiýa taýdan arassa, özüne çekiji ýaşyl düzümi bolan täze bezeg filmi hökmünde döredildi.

Bu ekologiýa taýdan arassa metbugaty mahabatlandyranymyzda, elmydama onuň PVC erkin aýratynlygyna üns berýäris.Beýleki adaty PVC stikerleri ýaly, her dürli çap görnüşi üçin amatly bolup biler, ýöne şol bir wagtyň özünde gol mahabaty üçin PVC mugt çözgüt hödürläň.Güýçli goşa taraplary PE liner çygly howa garşy bolup biler we çap etmegiň durnuklylygyny üpjün edip biler.

Signagny görkezmek, ulag grafikasy, howa menzili we metro grafikasy üçin ýapyk we açyk sanly we ýüpek ekran çap ediş serişdelerine ulanyp bilersiňiz.Şeýle hem, içerde ýa-da açyk ýagdaýda bir ýyldan gowrak çydamlylygy bar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň