Have a question? Give us a call: +86 31185028822

Easyönekeý stiker

Gysga düşündiriş:

Mahabat habaryňyzy aýnada görkezmegiň iň aňsat usuly
Çalyşýan
Islän şekilde kesip bolýar

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Easyönekeý stiker, söwda sergileri, möwsümleýin satuwlar, POS kampaniýalary we ş.m. ýaly gysga möhletli ýapyk ýa-da açyk programmalar üçin döredilen kremniý aýrylýan ýelimli PET materialynyň bir görnüşidir.

Mahabat habaryňyzy stakana hödürlemegiň iň aňsat usuly.Easyeňil stikeriň aýratyn aýratynlygy, gaty aňsat işlemekdir, tekiz we tekiz ýüzlerde ulanylyp bilner.Positionerini üýtgetmek isleseňiz, ony gabyň we başga ýere ýapyň.Aýnanyň üstünde ýelim galmaz. Täze kremniy ýelim, gysga möhletli arzanladyş kampaniýalary ýa-da penjire bezegleri üçin amatly amaly we galyndysyz aýyrmagy kepillendirýär.

“Prime Sign” ak ýa-da aç-açan PET filmi bilen iki görnüşli aňsat stiker berýär.Astar adaty kagyz däl-de, PET filmidir.Easyönekeý stiker, surat-realistik çap hilini gowulandyrýar.Mundan başga-da, aç-açan film, has açyk reňkler üçin ak ýokarky gatlagy talap edip, dükan penjireleri üçin aýnaly çap edilen suratlar üçin ajaýyp saýlawdyr.UV we Lateks syýa bilen çap edip bilersiňiz.

Tehniki:

PET çap edilip bilinýän film:IckGalyňlygy: 100 ± 10 mikron ol Reňk: Ak / Aç-açan

Heselimleýji: Ight Agramy: 15 ± 2g / ㎡ Clear Silikon aýyrylýan ýelim

PET Liner:IckGalyňlygy: 50 ± 3 mikron

Syýa:–UV, Lateks

Ölçegi:–1.27 x 50M

Arza:

Söwda sergileri, möwsümleýin satuwlar, POS kampaniýalary we ş.m. ýaly gysga möhletli ýapyk ýa-da açyk programmalar üçin niýetlenen aýna, penjire ýaly gaty we tekiz ýüzüne ýüz tutup bilersiňiz.

Maslahat: Filmi ulanmak üçin size pürküji çüýşesi we gyryjy pyçak ýaly birnäçe esasy gural gerek bolar.Tozadan we kirden gaça durmagy ýatdan çykarmaň, şonda penjire mahabaty üçin ajaýyp şekil bolar!

Ýaramlylyk möhleti:1 ýyl orage Saklaýyş temperaturasy 22 ℃ , çyglylygy 50 ~ 55 %)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň